รวมใบงานวิทย์

หนังสือเล่มเล็ก

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2
ร่างกายของเรา
1. ระบบย่อยอาหาร
food

ใบงานเรื่องการย่อยอาหาร

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
1. อวัยวะที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารในปาก ได้แก่…………………………………………………
2. น้ำย่อยภายในปาก เรียกว่า …………………………………………………..
3. น้ำย่อยภายในปากเกิดจาก ………………………………………………….
4. น้ำย่อยภายในปากจะทำหน้าที่ย่อย ……………… ให้เป็น ……………………………….. ได้
5. อาหารที่เคี้ยวแล้วในปาก จะผ่าน………………………………ไปสู่กระเพาะอาหาร
6. ผนังชั้นในสุดของกระเพาะอาหาร จะสร้างเอนไซม์ชื่อ…………………………….และ……………………………………ทำหน้าที่ย่อยสารอาหารประเภท……………………………….
7. เอนไซม์ในกระเพาะอาหารจะทำงานได้ดีในภาวะที่เป็น………………………………….
8. ในลำไส้เล็กจะมีต่อมเอนไซม์ชื่อ…………………………. และ………………………………….
ทำหน้าที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตประเภทน้ำตาล นอกจากนี้ยังมีเอนไซม์จาก
9 ตับอ่อน สร้างเอนไซม์……………………. ทำหน้าที่ย่อย……………………………………..
10. เอนไซม์ในลำไส้เล็กจะทำงานได้ดีในภาวะที่เป็น…………………………………………………….
11. สารอาหารที่ถูกย่อยจนมีอนุภาคเล็กที่สุด จะแพร่เข้าสู่เลือดและส่งไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย จากนั้นจะถูกส่งต่อไปยัง……………………………………………..
12. อวัยวะที่ทำหน้าที่ดูดน้ำออกจากกากอาหาร………………………….และขับถ่ายของเสียออกมาทาง……………………………………………………………..

การย่อย

Advertisements